Ngày gửi: 28/04/2014
Bảo hành chỉ áp dụng trong phạm vi nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.