Ngày gửi: 28/04/2014

Grand Bois  chỉ đảm bảo sửa chữa, đổi các sản phẩm nội thất gỗ của Grandbois bị hỏng trong điều kiện bình thường.

Trừ những điều kiện ghi trong mục NHỮNG GÌ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

Chú ý: Bảo hành vẫn áp dụng khi nội thất Grand Bois được chuyển nhượng cho những người khác.